FS/CL/02/2019

# # #

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy niezbędnego sprzętu i oprogramowania w ramach realizowanego projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych” współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO WL 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie. Znak sprawy: FS/CL/02/2019.

Przedmiot zamówienia obejmuje 15 części:

 • Część 1 – dostawa oprogramowania antywirusowego – 115 sztuk,
 • Część 2 – dostawa oprogramowania biurowego – 120 sztuk,
 • Część 3 – dostawa edytorów aktów prawnych 8 sztuk,
 • Część 4 – dostawa komputerów stacjonarnych typ 1 wraz z uruchomieniem punktów potwierdzania profilu zaufanego – 4 sztuki,
 • Część 5 – dostawa komputerów stacjonarnych typ 2 – 102 sztuki,
 • Część 6 – dostawa komputerów stacjonarnych typ 3 – 15 sztuk,
 • Część 7 – dostawa notebooków typ 1 – 3 sztuki,
 • Część 8 – dostawa notebooków typ 2 – 30 sztuk,
 • Część 9 – dostawa notebooków typ 3 – 48 sztuk,
 • Część 10 – dostawa tabletów – 65 sztuk,
 • Część 11 – dostawa zasilaczy awaryjnych – 58 sztuk,
 • Część 12 – dostawa, posadowienie i uruchomienie systemu zasilania awaryjnego serwerowni – 1 sztuka,
 • Część 13, 14 i 15 – dostawa i uruchomienie systemu zarządzania placówkami oświatowymi – każda część po 1 sztuce.

Data przesłania ogłoszenia do publikacji: 2019-03-07, data publikacji: 2019-03-12.

Termin składania ofert: 2019-04-12, godzina 11:00.

Ogłoszenie:

Ogłoszenie o zamówieniu – do pobrania.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami:

Specyfikacja (dokument skompresowany wraz z folderami w formacie ZIP) – wersja 20190305 – do pobrania.

# # #

2019-03-18

Wyjaśnienia treści SIWZ:

Wyjasnienia_Tresci_SIWZ_20190318_Przeszukiwalne (forma dokumentu umożliwiająca wyszukiwanie tekstowe)

Wyjasnienia_Tresci_SIWZ_20190318_Skan (forma dokumentu w postaci skanu oryginału z podpisem kierownika zamawiającego)

Informacja dla Wykonawców:

Zamawiający informuje, że w związku z możliwością zamknięcia przez Komisję Europejską serwisu ESPD/JEDZ (https://ec.europa.eu/tools/espd) w kwietniu bieżącego roku, Wykonawcy mogą wypełniać elektroniczny dokument JEDZ również za pomocą serwisu krajowego (https://espd.uzp.gov.pl) określonego w komunikacie UZP pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/elektroniczne-narzedzie-do-wypelniania-jedzespd.