FS/CL/01/2018

# # #

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci komputerowej z dedykowaną instalacją elektryczną oraz przystosowanie pomieszczenia do pełnienia funkcji serwerowni w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach realizowanego projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych” współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO WL 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie

Data ogłoszenia: 2018-08-31

Termin składania ofert: 2018-09-17, godzina 11:00.

Ogłoszenie:

Ogłoszenie o Zamówieniu z dnia 31/08/2018

Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia z dnia 31/08/2018

Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia z dnia 06/09/2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami:

Dokument_SIWZ_UP_RB_Okablowanie_20180831 (dokument nieaktualny, został zastąpiony przez: Dokument_SIWZ_UP_RB_Okablowanie_20180906)

Zalacznik_Nr_1K_Do_SIWZ_PFU_20180831

Zalacznik_Nr_1U_Do_SIWZ_PFU_20180831

Zalacznik_Nr_2_Do_SIWZ_Formularz Oferty_20180831

Zalacznik_Nr_3_Do_SIWZ_Oswiadczenie_20180831 (dokument nieaktualny, został zastąpiony przez: Zalacznik_Nr_3_Do_SIWZ_Oswiadczenie_20180906)

Zalacznik_Nr_4_Do_SIWZ_Wykaz_UP_RB_20180831 (dokument nieaktualny, został zastąpiony przez: Zalacznik_Nr_4_Do_SIWZ_Wykaz_UP_RB_20180906)

Zalacznik_Nr_5_Do_SIWZ_Wykaz_Osob_20180831

Zalacznik_Nr_6_Do_SIWZ_Oswiadczenie_GK_20180831

Zalacznik_Nr_7_Do_SIWZ_Wzór_Umowy_20180831

 

# # #

2018-09-06

Wyjaśnienia treści SIWZ:

Wyjasnienia_Tresci_SIWZ_20180906_Przeszukiwalne  (forma dokumentu umożliwiająca wyszukiwanie tekstowe)

Wyjasnienia_Tresci_SIWZ_20180906_Skan  (forma dokumentu w postaci skanu oryginału z podpisem kierownika zamawiającego)

Zmieniona SIWZ oraz zmienione załączniki:

Dokument_SIWZ_UP_RB_Okablowanie_20180906

Zalacznik_Nr_3_Do_SIWZ_Oswiadczenie_20180906

Zalacznik_Nr_4_Do_SIWZ_Wykaz_UP_RB_20180906

 

# # #

2018-09-11

Wyjasnienia_Tresci_SIWZ_20180911_Przeszukiwalne (forma dokumentu umożliwiająca wyszukiwanie tekstowe)

Wyjasnienia_Tresci_SIWZ_20180911_Skan (forma dokumentu w postaci skanu oryginału z podpisem kierownika zamawiającego)

 

# # #

2018-09-21

Informacja_Z_Otwarcia_Ofert_20180921_Przeszukiwalna (forma dokumentu umożliwiająca wyszukiwanie tekstowe)

Informacja_Z_Otwarcia_Ofert_20180921_Skan (forma dokumentu w postaci skanu oryginału z podpisem sekretarza komisji)

 

# # #

2018-10-12

Zawiadomienie_Wybór_Oferty_Najkorzystniejszej_20181012_Przeszukiwalna (forma dokumentu umożliwiająca wyszukiwanie tekstowe)

Zawiadomienie_Wybór_Oferty_Najkorzystniejszej_20181012_Skan (forma dokumentu w postaci skanu oryginału z podpisem kierownika zamawiającego)

# # #