PROGRAM „MARKA LOKALNA SZANSĄ …”

SZWAJCARSKO-POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY, program „MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM”

Wnioskodawca: Gmina Mełgiew
Partnerzy: Gmina Gorzków, Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Spiczyn, Wólka
Operator Dotacji: Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego
Szacowany całkowity koszt Programu: 5 731 058 CHF
Okres uczestnictwa Fundacji w Programie: 06/2011 roku – 03/2017 roku

cel PROGRAMU

Program został opracowany na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w podregionie Szlaku Jana III Sobieskiego, czyli w 6 gminach partnerskich: Gorzków, Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Spiczyn, Wólka. Celem ogólnym Programu było stymulowanie rozwoju regionalnego poprzez wspieranie w podregionie mechanizmów rozwoju przedsiębiorczości opartej o lokalne potencjały i zasoby.

Cele szczegółowe Programu zdefiniowano jako:

 • rozwijanie zasobów ludzkich podregionu ukierunkowane na dywersyfikację struktury zatrudnienia w podregionie,
 • dokapitalizowanie podregionu w dziedzinach kluczowych dla budowy produktu turystycznego Szlaku Jana III Sobieskiego,
 • utrzymywanie standardów jakości produktów turystycznych i okołoturystycznych,
 • promowanie marki Szlaku Jana III Sobieskiego,
 • projektowanie strategiczne rozwoju podregionu w oparciu o produkt turystyczny.

W ramach Programu współpracowało ze sobą 5 zespołów funkcyjnych oraz Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego będąca Operatorem Dotacji.

ODBIORCY PROGRAMU

O wsparcie finansowe mogły ubiegać się osoby fizyczne planujące założyć działalność gospodarczą, istniejące podmioty gospodarcze oraz organizacje pozarządowe z terenu 6 gmin partnerstwa.

 • Prywatne przedsiębiorstwa mogły ubiegać się o pomoc w wysokości 60% dofinansowania, gdzie minimalna kwota dofinansowania wynosiła 30 000,00 zł a maksymalna 300 000,00 zł.
 • Podmioty rozpoczynające własną działalność mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 70% wartości projektu, gdzie minimalna kwota dofinansowania wynosiła 20 000,00 zł, a maksymalna 40 000,00 zł.
 • Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, związki wyznaniowe) mogły ubiegać się o pomoc w wysokości 90% wartości projektu, gdzie minimalna kwota dofinansowania wynosiła 20 000,00 zł, a maksymalna 50 000,00 zł.
FUNDACJA w PROGRAMie

Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego będąca Operatorem Dotacji uczestniczyła w Programie od 2011 roku. Została powołana na podstawie aktu założycielskiego podpisanego przez wójtów 6 gmin: Mełgwi, Rybczewic, Piask, Spiczyna, Wólki i Gorzkowa, w związku z planem wdrożenia na terenie tych gmin Programu pn. „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim”.

Do głównych zadań Fundacji w ramach realizacji Programu należało:

 • szczegółowe opracowanie schematu dotacyjnego (regrantingu) dla odbiorców Programu z terenu 6 gmin partnerskich (dokumentów konkursowych, wytycznych, harmonogramów, formularzy wniosków, załączników do dokumentacji konkursowych),
 • powierzenie oceny wniosków niezależnej Komisji Przyznawania Dotacji (ogłoszenie naborów na ekspertów, organizacja posiedzeń Komisji, weryfikacja dokonanych ocen),
 • przeprowadzenie procedury oceny projektów (opracowanie kart oceny formalnej, merytorycznej składanych wniosków aplikacyjnych),
 • prowadzenie szkoleń dla potencjalnych odbiorców Programu z procesu aplikowania i rozliczania projektów,
 • opieka nad sprawną realizacją projektów (od chwili podpisania umowy o dofinansowanie do etapu końcowego rozliczenia projektów),
 • rozliczenie i monitoring projektów wybranych do dofinansowania (weryfikacja postępów rzeczowo-finansowych, osiągniętych wskaźników, kontrole z realizacji projektów).

Fundacja przeprowadziła w trakcie trwania Programu 4 nabory dotacyjne, w tym jeden uzupełniający w okresie od 12.08.2013 roku do 11.09.2015 roku w pięciu trybach konkursowych. Wszystkie ogłaszane nabory poprzedziły szkolenia prowadzone przez członków zespołu Fundacji głównie z zakresu działań możliwych do wsparcia oraz wypełniania dokumentów konkursowych. Na etapie realizacji wszystkich projektów członkowie zespołu Fundacji przeprowadzili dodatkowo szkolenia z procesu rozliczania projektów.

EFEKTY PROGRAMU W RAMACH SYSTEMU DOTACYJNEGO

W ramach ogłoszonych pięciu konkursów wpłynęło 245 wniosków o wsparcie finansowe. Fundacja po przeprowadzeniu przez niezależnych ekspertów Komisji Przyznawania Dotacji procedury oceny wniosków podpisała 70 umów o dofinansowanie projektów na kwotę ponad 6 milionów złotych.

Najważniejszym efektem działań Fundacji było powstanie na terenie 6 gmin partnerskich nowych podmiotów gospodarczych. W ramach ogłaszanych konkursów wsparcie uzyskały również istniejące przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe z terenu 6 gmin partnerskich.

Rodzaje działań, które uzyskały wsparcie finansowe w tracie wszystkich naborów dotacyjnych można podsumować jako:

 • tworzenie na terenie podregionu oferty noclegowej Szlaku Jana III Sobieskiego,
 • adaptowanie oferty noclegowej podregionu do potrzeb rozwoju Szlaku Jana III Sobieskiego,
 • tworzenie i adaptowanie na terenie podregionu obiektów gastronomicznych i oferty gastronomicznej,
 • tworzenie w podregionie oferty usług turystycznych Szlaku Jana III Sobieskiego (wypożyczalnie sprzętu turystycznego, wypożyczalnie rowerów, spływy kajakowe, przejażdżki konne, przejażdżki bryczką, organizowanie wycieczek w podregionie),
 • tworzenie w podregionie oferty usług okołoturystycznych Szlaku Jana III Sobieskiego (lokalne muzea, centra zabaw dla dzieci, parki rozrywki, mini centra konferencyjne),
 • tworzenie w podregionie oferty usług w zakresie umiejętności tradycyjnych Szlaku Jana III Sobieskiego (warsztaty, szkolenia, kursy dawnych rzemiosł, centra szkoleniowe),
 • tworzenie w podregionie oferty wydarzeń turystyczno-kulturalnych Szlaku Jana III Sobieskiego (wystawy, pokazy dawnych rzemiosł, rekonstrukcje historyczne),
 • wsparcie w podregionie wytwórstwa i przetwórstwa.

Uzyskane w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wsparcie finansowe obecnie stanowi doskonałą podstawę do dalszego rozwoju oferty Szlaku Jana III Sobieskiego.