FS/CL/03/2019

Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę dotyczącą zaprojektowania, wykonania i dostawy materiałów promocyjnych dla projektu „Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie. Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

Data publikacji: 15 luty 2019.

Termin składania ofert: 25 luty 2019, do godziny 16:00.