PROJEKT „DROGA DO SUKCESU …”

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA 9 „RYNEK PRACY”, DZIAŁANIE 9.3 „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”
PROJEKT „DROGA DO SUKCESU – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”

Wnioskodawca: Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
Partner: Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego
Okres realizacji projektu: 01/03/2017 roku – 30/11/2018 roku
Całkowita wartość projektu: 1 979 760,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 682 796,00 PLN

cel PROJEKTU

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczych obejmujące szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczych. Wsparcie obejmowało przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych w wysokości do 20 000,00 zł oraz wsparcie pomostowe (niefinansowe oraz finansowe w wysokości 1 500,00 zł brutto miesięcznie w okresie 6 miesięcy od dnia uruchomienia działalność gospodarczej).

Celem głównym projektu była wyższa aktywność zawodowa oraz wsparcie i promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród 60 osób fizycznych nieposiadających zatrudnienia w wieku 30 lat i więcej zamierzających rozpocząć prowadzenie własnych działalności gospodarczych.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego w szczególności z następujących terenów: Miasta Lublin, powiatu lubelskiego, łęczyńskiego, świdnickiego i krasnostawskiego, pozostające bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Uczestnikami projektu po przeprowadzonym procesie rekrutacji były osoby należące wyłącznie do niżej wymienionych grup:

  1. osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
  2. kobiety,
  3. osoby z niepełnosprawnościami,
  4. osoby długotrwale bezrobotne,
  5. osoby o niskich kwalifikacjach.

Ponadto wsparcie obejmowało minimum 5% osób odchodzących z rolnictwa planujących rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

REALIZACJA PROJEKTU

W okresie realizacji projektu zaplanowano następujące zadania:

  • rekrutację do projektu, która składała się z dwóch etapów: oceny formalnej oraz merytorycznej złożonych formularzy rekrutacyjnych oraz weryfikacji predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej przeprowadzanej przez doradcę zawodowego,
  • wsparcie szkoleniowo-doradcze, które pozwoliło przygotować uczestników projektu do samodzielnego prowadzenia własnych działalności gospodarczych. Szkolenie ABC przedsiębiorczości w wymiarze 40 godzin lekcyjnych na grupę szkoleniową obejmowało realizację zagadnień dotyczących: prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwie, zasad sporządzania biznesplanu oraz analizy SWOT, sporządzanie planu marketingowego, operacyjnego oraz finansowego, pisanie wniosków o wsparcie finansowe i pomostowe, zagadnienia z prawa cywilnego związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wdrażanie i obsługę programów użytkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Doradztwo w ramach zadania obejmowało 10 godzin spotkań indywidualnych i 10 godzin spotkań grupowych,
  • wsparcie finansowe na rozwój działalności gospodarczych, w kwocie do 20 000,00 zł z zobowiązaniem ze strony uczestnika projektu do zapewnienia środków własnych na założenie działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 2% wartości przyznanej dotacji,
  • wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze oraz finansowe w kwocie 1 500,00 zł brutto miesięcznie w okresie 6 miesięcy od dnia uruchomienia działalność gospodarczej. Celem wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego było nabycie wiedzy na temat prawidłowego wykorzystania otrzymanej dotacji oraz rozwiązywanie bieżących problemów związanych z prowadzeniem oraz wydatkowaniem otrzymanych środków finansowych.

Zaplanowane w projekcie działania miały charakter kompleksowego wsparcia ukierunkowanego na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych działalności gospodarczych.

EFEKTY PROJEKTU

Najważniejszym efektem realizowanego projektu, w którym Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego występuje w roli partnera było utworzenie 60 nowych miejsc pracy w ramach udzielonych z Europejskiego Funduszu Społecznego środków na podjęcie działalności gospodarczej (50 uruchomionych nowych działalności gospodarczych i dodatkowo 10 nowych miejsc pracy).

Dzięki wsparciu finansowemu uruchomiono między innymi następujące działalności gospodarcze: usługi stolarskie, sprzątające, krawieckie, spawalnicze, taksówkarskie, brukarskie, fotograficzne, fryzjersko-kosmetyczne, muzyczne, układania kostki brukowej, montażu i obsługi instalacji elektrycznych, rękodzieło cukiernicze, cukiernię, zajęcia animacyjne dla dzieci, usługi remontowo-budowlane, mobilne oraz stacjonarne zakłady kosmetyczne, warsztaty samochodowe, usługi organizacji imprez okolicznościowych, stylizacji dłoni i rzęs, szkolenia z zakresu medycyny, działalność rekreacyjno-oświatowa, szkolenia informatyczne, serwis obsługi samochodów, sklep z artykułami szkolnymi, sklep medyczny, sprzedaż odzieży nowej i używanej, serwis motocyklowy.