CELE

Fundacja realizuje swoje cele – w kontekście Szlaku Jana III Sobieskiego – poprzez: wielosektorowy rozwój Szlaku, rozwój i wzmacnianie zasobów ludzkich, wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym dokapitalizowanie i rozwój przedsiębiorczości, wspomaganie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wspomaganie transferu technologii i innowacji na rzecz rozwoju Szlaku, rozwój produktów i usług Szlaku i utrzymanie standardów ich jakości, promocja marki Szlaku, promocja zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, w szczególności grup defaworyzowanych na rynku pracy, wspieranie kultury, sztuki, ochronę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Szlaku, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.