Szacowanie Wartości – Promocja

Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego zaprasza do złożenia oferty cenowej w toku szacowania wartości zamówienia na usługę dotyczącą zaprojektowania, wykonania i dostawy materiałów promocyjnych dla projektu „Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie. Treść zapytania znajduje się w zakładce PRZETARGI (bezpośrednio: tutaj).