Ogłoszenie o przetargu FS/CL/02/2018.

Fundacja działając w imieniu i na rzecz Partnerów projektu „Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych” współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO WL 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie – ogłosiła w dniu 30 września 2018 roku postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację, rozbudowę i wdrożenie nowych systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług z dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania (część centralna) dla potrzeb Gminy Chełm, Gminy Łopiennik Górny, Gminy Piaski, Gminy Ulan-Majorat oraz Powiatu Krasnostawskiego. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) znajduje się w zakładce PRZETARGI. Termin składania ofert ustalono na godzinę 11:00 w dniu 14 listopada 2018 roku.