Ogłoszenie o przetargu FS/CL/01/2018.

Fundacja działając w imieniu i na rzecz Partnerów projektu „Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych” współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO WL 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie – ogłosiła w dniu 31 sierpnia 2018 roku postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci komputerowej z dedykowaną instalacją elektryczną oraz przystosowanie pomieszczenia do pełnienia funkcji serwerowni w systemie zaprojektuj i wybuduj. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) znajduje się w zakładce PRZETARGI. Termin składania ofert ustalono na godzinę 11:00 w dniu 17 września 2018 roku.