Modernizacja i rozbudowa systemów IT.

W dniu 10 października 2016 roku Fundacja zawarła umowę o partnerstwie z gminami Chełm, Łopiennik Górny, Piaski, Ulan–Majorat oraz Powiatem Krasnostawskim w celu wspólnej realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W efekcie złożonego w ramach konkursu wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w dniu 27 października 2017 roku Fundacja jako Lider projektu podpisała umowę na realizację projektu, którego przedmiotem jest modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych partnerów projektu w celu informatyzacji procedur wewnętrznych oraz udostępnienia e-usług publicznych dla mieszkańców. Projekt będzie realizowany do końca lutego 2019 roku.