Droga do sukcesu – przedsiębiorczość.

Fundacja realizuje w partnerstwie projekt „Droga do sukcesu – przedsiębiorczość”, finansowany w ramach Osi priorytetowej 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Projekt oferuje możliwość otrzymania wsparcia finansowego dla osób bezrobotnych po 30 roku życia, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Projekt będzie realizowany do końca listopada 2018 roku.